บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี- รหัส SK155 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

24฿

บทสวดมนต์ พุทธมงคลคาถาเสริมบารมี
ราคา 24.- บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 275
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 24.- บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 27.- บาท
200 ขึ้นไป ราคา 26.- บาท
300 ขึ้นไป ราคา 25.- บาท
400 ขึ้นไป ราคา 25.- บาท
500 ขึ้นไป ราคา 25.- บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 24.- บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 23.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 23.- บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 22.- บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 21.- บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 20.50 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• อานิสงส์์ของการสวดมนต์์
• ทำาวัตรเช้้า-ทำาวัตรเย็น
• ทำาวัตรเช้้า
• ๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย
• ๒. คำากราบพระรัตนตรัย
• ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
• ๔. พุทธาภิถุติ
• ๕. ธัมมาภิถุติ
• ๖. สังฆาภิถุติ
• ๗. ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
• ๘. สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ๙. ปััตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้้า)
• ทำาวัตรเย็น
• ๑. คำาบูชาพระรัตนตรัย ๒๓
• ๒. คำากราบพระรัตนตรัย
• ๓. ปุพพะภาคะนะมะการ
• ๔. พุทธานุสสะติ
• ๕. พุทธาภิคีติ
• ๖. ธัมมานุสสะติ
• ๗. ธัมมาภิคีติ
• ๘. สังฆานุสสะติ
• ๙. สังฆาภิคีติ
• ๑๐. อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา
• บทสวดมนต์์ประจำาวัน
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้้า
• ไตรสรณคมน์์
• ถวายพรพระ (อิติปิิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิิ โส เท่่าอายุบวกด้้วย ๑ จบ
• แผ่่เมตตาแก่่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่่เมตตาให้้สรรพสัตว์์
• แผ่่ส่่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้้เจ้้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• คำากรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• พระคาถาศักด์ิสิทธ์ิ
• พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์์
• พระคาถาอิติปิิโส ๘ ทิศ
• พระคาถาข่่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้้า
• พระคาถาพระเจ้้า ๑๖ พระองค์์
• คาถามงกุฎพระเจ้้า
• คาถาเสรมิ สรา้้ งทางสวรรค – นิพพาน
• พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ
• คาถาเสกนํ้าล้้างหน้้าประจำาวัน
• คาถาขัดธชัคสูตร ๖๘
• คาถากันโรคภัยไข้้เจ็บ
• คาถาเงินล้้าน
• คาถาบูชาเงิน
• คาถามหาลาภ
• คาถาทำานํ้ามนต์์ขายของดี
• คาถามหาพิทักษ์์
• คาถาเมตตามหานิยม
• คาถามหาอำานาจ (หลวงพ่่อปาน)
• คาถาอิทธิฤทธ์ิ (หลวงพ่่อปาน)
• พระคาถาเรียกความจำ
• คาถาใช้้ภาวนาก่่อนขับรถ
• คาถาบูชาพระพรหม (เอราวัณ)
• คาถาท้้าวเวสสุวัณ
• คาถาบูชาเสด็จพ่่อ ร.๕
• คาถาอาราธนาพระเครืื่อง
• พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้้าหลวง
• บูชาดาวเสาร์์และเจ้้าพ่่อหลักเมือง
• คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
• พระคาถาไล่่ศัตรูให้้หายกระเด็นไป
• พระคาถาของานเกีี่ยวกับแผ่่นดิน
• พระคาถาของานเกีี่ยวกับการเงิน
• แก้้กรรม – ทำบุญ
• วิธีแก้้กรรมหรือตัดกรรม
• ของทุกชาติทุกภพ
• การทำาบุญสะเดาะเคราะห์์
• แก้้กรรมด้้วยบุญ แก้้บนทีี่จำาไม่่ได้้
• ลืมแก้้บน จำไม่่ได้้ ทำาอย่่างไร
• วิธีสะเดาะเคราะห ์ การทำบุญรับอายุ
• การใช้้บุญทีี่ถูกต้้องถึงจะได้้ผล
• การจำาแนกประเภทของกรรม
• จำแนกตามเวลาการให้้ผลของกรรม
• จำแนกตามหน้้าทีี่ของกรรม
• จำแนกตามลำดับการให้ผลของกรรม
• จำแนกตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม
• กรรมดำ กรรมขาว
• กฎแห่่งกรรม
• ดวงชะตา
• กรรมกำาหนด
• รวยหรือจน อยู่่ทีี่ตน
• บุญทีี่แท้้